Tag: Bócio

Tireóide e seus T3 (triodotironina) e T4 (tiroxina)